SZOLGÁLTATÁSAINKHARMÓNIA MASSZÁZS
               ISKOLA
ÚJ!  ÚJ!   ÚJ!

Természetgyógyász képzés indul! >>>           Egészségügyi modul


            Természetgyógyász modulADATVÉDELMI ÉS

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

2018.


Az Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat tartalmazza a Debreceni Néri Szent Fülöp Alapítvány (továbbiakban: Adatkezelő)  adatkezelési elveit, adatkezelések körét, adatkezelés célját, időtartamát, jogalapját.

 

Az Adatkezelő tájékoztatja ügyfeleit  a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes  adatok  védelme  érdekében  tett  szervezési  és  technikai  intézkedéseiről,  valamint  az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

A szabályzatban használt kifejezések értelmezése:

 

    érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy �" közvetlenül vagy közvetve �" azonosítható természetes személy;

      személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat

      hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő

tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok �" teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő �" kezeléséhez;

    tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

      adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

    adatkezelés: a személyes adatokon végzett cselekmény, így azok felvétele, gyűjtése, tárolása, különböző célokra történő felhasználása, továbbítása, módosítása.

    adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

      nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

      adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

      adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

    adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján  adatok feldolgozását végzi;

      adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

      harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;


 

1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Név:  Debreceni Néri Szent Fülöp Alapítvány

Adószám:  18994845-1-09

Nyilvántartási szám: 1855

Székhely: 4025 Debrecen, Arany János utca 2. fsz. 2.

Telefonszám:  36 30 6033 515

Email: harmoniahazdebrecen@gmail.com

Minden regisztrációval, érdeklődéssel, adatkezeléssel kapcsolatos levelezésben az érintettek által ezt az email címet szükséges használni.

Honlap: https://nerialapitvany,

https:/harmoniahaz-debrecen.hu

 

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A honlap üzemeltetője a Debreceni Néri Szent Fülöp Alapítvány adatkezelői tevékenységére vonatkozóan a szabályzat és tájékoztató teljes tartalmát önmagára nézve kötelezőnek tekinti.

 

Az adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról  és  az  információszabadságról  szóló  2011.  évi  CXII.  törvénynek,  valamint  a  Nemzeti Adatvédelmi   és   Információszabadság   Hatóság     tevékenysége   során   kialakult   adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően véve járjon el.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az alábbi linken keresztül elérhető  hatályos  szövege https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

 

3. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

 

3.1.  Eseménnyel kapcsolatos adatkezelés

adatkezelés célja: a résztvevők érdeklődési körének gyűjtése, kapcsolattartás, tájékoztatás küldése

kezelt adatok köre: név, email cím

adatkezelés jogalapja: az infotv. 5. § (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, maximum 8 évig

adattárolás módja: papír alapon és  elektronikusan

Az Alapítvány által szervezett eseményeken az Alapítvány által megbízott személy fényképet, illetve videófelvételt készíthet, amelyek megjelenhetnek az Alapítvány internetes felületein, valamint kiadványokban.

adatkezelés célja: az alapítvány arculatának  marketing tevékenységgel történő erősítése, ezzel összefüggésben a rendezvényeken fénykép- és videófelvételek készítése és felhasználása

kezelt adatok köre: érintettek hang- és képmása

adatkezelés jogalapja: az infotv. 5. § (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása ésa Ptk 2013. évi V. törvény 2:48 § (1) bekezdése

adattárolás határideje: adatkezelés céljának megvalósulásáig, maximum 8 évig

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

3.2  Hírlevél szolgáltatás

Az Alapítvány lehetőséget biztosít az érdeklődők részére, hogy igény esetén feliratkozzanak a hírlevélküldési szolgáltlatásra, amely által értesülhetnek az Alapítvány működéséről, tevékenységéről és más érdekes hírekről. Az érintettnek az adatkezelés bármely szakaszában lehetősége nyílik a hírlevélről való leiratkozásra.

 

adatkezelés célja:  a feliratkozók részére hírlevél küldése


kezelt adatok köre:  név, email cím

adatkezelés jogalapja: az infotv. 5. § (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az érintett leiratkozási nyilatkozatáig

adattárolás módja: elektronikusan

Az  adat  beérkezés  a  „Hírlevélre  feliratkozás”  online  űrlap  kitöltésével,  az  adatkezeléshez  való hozzájárulással és  az adatvédelmi, adatkezelési szabályzat és tájékoztató elfogadásával jön létre. A Mailchimp levelező rendszerben való adattárolás 2 lépcsőben, az email-ben kapott megerősítő link elfogadásával történik meg.

3.3 Honlap üzemeltetések során megvalósuló adatkezelések

Az Alapítvány több saját honlappal is rendelkezik, melyek az alábbi címeken érhetőek el:

www.nerialapitvany.hu

www.harmoniahaz-debrecen.hu

Az Alapítvány által működtetett honlapokhoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyel adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tarotzó adatkezelést nem valósít meg.

Az Alapítvány a honlapokon a Google Analítics webanalitkai szolgáltatást használja. A Google Analítics “sütiket” (cookies) a honlaplátogató számítógépén helhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált a honlap használatára vontatkozó informnációkat ( a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szerveire továbbítja és ott tárolja.  A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal, éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiváalsztásával visszautasíthajta a sütik használatát. A weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a megszerzett információkat a honlap érintett által történő használaltának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az ainternethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

A honlapok bejelentkezést igénylő menüpontjának használata során az Alapítvány az alábbiak szerint kezeli a bejelentkezők személyes adatait.

adatkezelés célja: a honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltaltások elérhetővé tétele

kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően �" a böngésző és az operációs rendszer típusa, IP címe, egyér gözitett adatok, a honlap bejelentkezést igénylő menüpontjai esetén: név, email cím, telefonszám

adatkezelés jogalapja: az infotv. 5. § (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: adatkezelés céljának megvalósulásáig, maximum 2 évig

adattárolás módja: elektronikusan


3.4 Felnőttképzéssel kapcsolatos adatkezelés

adatkezelés célja: a felnőttképzésről szóló törvényben meghatározott felnőttképzési szerződés megkötése

kezelt adatok köre: felnőttképzésben résztvevő fél neve, születési helye, ideje, anyja neve, lakcíme, telefonszáma, email címe

adatkezelés jogalapja: a 2011. évi CXII tv 5. § (1) a) pontja szeerinti érintetti hozzájárulás, valamint a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 13. § (1)

adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, maximum a tanfolyam befelyezését követő 8 évi

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan


3.5. Időszakos kiadványokkal összefüggő adatkezelések

Az Alapítvány saját print kiadványokat publikálhat. A kiadványbn megjelenhetnek cikkek az Alapítvány által szervezett rendezvényekről, eseményekről. A cikkekben szerepelhetnek a munkavállalók, előadók nevei és fényképei, résztvevők fényképei.

adatkezelés célja: a sajtótörvény szerinti médiatartalom előállítása a közvélemény tájékoztatása céljából 

kezelt adatok köre: érintett neve, képmása, riporton elhangzott információk

adatkezelés jogalapja: az infotv. 5. § (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, maximum 8 évig

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

 

3.6. Személyügyi adatkezelések

3.6.1. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

Jelenleg az Alapítvány erköcsi bizonyítványt nem kér a munkavállalóktól, de jogszabályi előírás vagy egyéb jogszabály teljesítésének okán fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben szükséges, úgy olyan munkavállalót alkalmazzon, aki erkölcsileg megfelel az elvárásainak, ezért az Alapítvány a felvételt tiszta erkölcsi bizonyítvány meglétéhez kötheti.

Amennyiben erkölcsi bizonyítvány bekérésére kerülne sor, úgy a tiszta erkölcsi bizonyítvány ellenőrzését a kuratórium elnöke végzi. Az ellenőrzés során vizsgálja az erkölcsi bizonyítvány érvényességét (bárki számára elérhető módon), illetve annak tartalmát.

Az alapítvány bűnügyi személyes adatot csak az érintett írásbeli hozzájárulásával kezel. Az Alapítvány előzetesen tájékoztatja az érintettet, hogy a bűnügyi személyes adat kezelésének célja az adott munkakörre való érdemesség eldöntése, így ezen adatot csak a cél megvalósulásáig, a döntésig kezeli.

A munkára való jelentkezése során az adatok az alábbiak alapján a döntési jogkörrel rendelkező személyhez kerülnek. A munkakörre való alkalmasság elbírálása a kuratóriumi elnök jogköre.

Személyazonosító igazolványok fénymásolása

Az Alapítvány �" összhangban a NAIH álláspontjával �"nem készít fénymásolatot személyazonosító igazolványokról. Az adatrögzítés és az adatminőség elvének megtartása céljából az alapítvány az újonnan belépő vagy adatot módosító munkavállalók azonosító igazolványairól maszkolt fénymásolatot (vagy szkennelt képet �" együtt: fénymásolatot) készíthet. A fénymásolás során az Alapítvány az igazolvány csak azon részeit hagyja fénymásolásra alkalmas, a továbbiakban olvasható állapotban, amely adatokat a munkavállaló a belépése során egyébként is köteles magáról megadni. A fénymásolás ebben az esetben az adategyeztetés céljából készül. A fénymásolatot az Alapítvány azonnal és visszavonhatatlanul törli vagy megsemmisíti a munkavállaló által kitöltött belépőpapírokon és a mazkolt igazolvány-fénymásolatokon szereplő adatok az Alapítvány által kijelölt munkatársa általi összehasonlítását, de legkésőbb a fénymásolat készültét követő 30 nap elteltével.

Egészségügyi alkalmassággal kapcsolatos egészségügyi adatok kezelése

Az Alapítvány az egészségügyi alkalmasság eldöntése céljából egészségügyi szolgáltatótól származó alkalmassági eredmény alapján dönt az adott munkavállaló egészségügyi alkalmasságáról.

 Az Alapítvány csak az egészségügyi alkalmasság tényét bizonyító adatot kezeli. Amennyiben a munkaszerződés megkötlsének folyamata során derül ki, hogy az adott érintett alkalmatlan a munkakör betöltésére, ezért a munkaviszony nem jön létre vagy ennek hatására szűnik meg, úgy az adatkezelés határideje és módja is ezzel párhuzamos.

A munkaviszony fenntartásával más megszűnésével kapcsolatos adatkezelések

Az Alapítvány a munkavállalóiról munkaügyi nyilvántartást vezet. A bérszámfejtést az alapítvány maga végzi.

A felvett munkavállalók adatait elektronikus és papíralapon is tárolja az Alapítvány. A munkavállalóknak azon személyes adatai kerülnek felvételre, amelyek a munkaviszony létesítéséhez szükségesek, Az Alapítvány az adatokat adatbázisában rögzíti elektronikusan.

A munkavállalók adatkezelésének jogalapja a törvényi felhatalmazás (munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv), illetve az érintett hozzájárulása (infotv. 5. § (1) és 6. § (6)).

A munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelésekre vonatkozó nyilatkozatok

Amennyiben a munkaviszony létesítéséhez, fenntartásához, megszüntetéséhez, az ezekkel kapcsolatos jogosultságok bizonyításához vagy kötelezettségek elismeréséhez nyilatkozat beszerzése szükséges a munkavállalótól, úgy a nyilatkozat beszerzése során az Alapítvány minden esetben felhívja a munkavállaló figyelmét a nyilatkozaton megadott adatokkal kapcsolatosan az adatkezelés tényére, jogalapjára és céljára.

adatkezelés célja: munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése, az ezekkel kapcsoaltos jogosultságok elismerése és kötelezettségek tanúsítása

kezelt adatok köre:

-         fénykép

  n    név

-          születési név

-          születési helye, ideje

-          állampolgárság

-          anyja születési neve

-          lakóhelyének címe

-          tartózkodási helye (amennyiben eltérő a lakóhelyétől)

-          adóazonosító jele

-          TAJ száma

-          munkakönyv másolata (ha van)

-          nyilatkozat tartozásról

-          nyilatkozat adatbiztonság megtartásáról

-          folyószámla száma

-          munkaviszony kezdő napja

-          biztosítási jogviszony típusa

-          heti munkaórák száma

-          telefonszáma

-          családi állapota

-          végzettséget igazoló okmány másolati példánya

-          munka alkalmassági egészségügyi igazolás

-          munkaköre

-          orvosi alkalmasság ténye

-          erkölcsi bizonyítványának kiállítási dátuma

  

3.7. Önkéntesek foglalkoztatása során felmerülő adatkezelés

Az Alapítvány fogadó szervezetként bárki számára biztosítja a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenység ellátását.

Az alapítvány az önkéntes tevékenységet ellátó személyekkel önkéntes szerződést köt.

adatkezelés célja: a köz6érdekő önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv szerinti önkéntes tevékenység biztosítása

kezelt adatok köre: az önkéntes szerződésben és a kiegészítő önkéntes szerződésben rögzített adatok: név, anyja neve, születési helye, ideje, TAJ száma, adóazonosító szám, lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, email cím

adatkezelés jogalapja: az infotv. 5. § (1) a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 6. § (1)

adattárolás határideje: az érintett törlési kérelméig, maximum 8 évig

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Az Alapítvány az önkéntesre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy az önkéntes hozzájárulásával közölhet.

A fogadó szervezeteknek az önkéntesre vonatkozó adatok a Központi Statisztikai Hivatal részére - a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Stt.) 28. §-ával összhangban a statisztikai cél előzetes igazolása alapján, az ahhoz szükséges mértékben - statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon, térítésmentesen át kell adni és azok a Központi Statisztikai Hivatal által statisztikai célra felhasználhatók. Az átvett adatok körét és az adatátvétel részletszabályait a Stt. 28. §-ában meghatározott együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

 

4. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a megosztott adatokat gondosan dolgozza fel és biztonságosan tárolja.

 

Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az Adatkezelő Honlap működtetését, üzemeltetését ellátó munkatársai, megbízottjai  (a továbbiakban: közreműködő) jogosultak megismerni a feltöltött adatokat.

Ezen adatokat Adatkezelő illetve Adatkezelő  közreműködői nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át, és saját céljaikra nem használják fel.

A fentieken túl az Érintettre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Érintett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

Az Ön információinak biztonságát a következő módon védjük:

 

    Weboldalalunkon biztonságos, titkosított SSL kommunikációs csatornát használunk

    az információkhoz való hozzáférést korlátozzuk (csak azok férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges)

    A felhasználó személyes adatait bizalmasan kezeljük, illetékteleneknek nem szolgáltatjuk ki

    Az adatokat nem hozzuk nyilvánosságra

    Az adatkezelésben közreműködőkkel az információk védelme és bármely ezekkel való visszaélés megelőzése céljából megfelelő szerződést kötünk.

 

5. Az adatkezeléssel érintett személyek jogai

      Tájékoztatáshoz való jog:

A tájékoztatásnak  már a személyes adatok felvétele előtt meg kell történnie. Az Adatkezelő köteles  megfelelő  méretű,  nyelvű,  egyszerű  nyelvezetű  és  könnyen  fellelhető  információt adni az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, hogyan, mettől meddig használ, stb.)

 

Az   adatkezeléssel   érintett   személy   bármikor   jogosult   tájékoztatást   kérni   a   weblap szolgáltatásaival   összefüggésben   kezelt,      vonatkozó   személyes   adatokról,   a   jelen tájékoztatóban   megadott   elérhetőségeken,   illetve   az   1.   pont   szerinti,   a   honlapon   is elhelyezett          elérhetőségeken          kapcsolatba          léphet          az          adatkezelővel. A kérést biztonsági okokból a Honlap kezelőnél regisztrált email címről küldött elektronikus levélben meg kell erősíteni.

 

      Hozzáféréshez való jog:

Az érintett kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik.

 

      Adatok helyesbítésének kérése:

Az  érintett  jelezheti,  hogy  a  kezelt  adatok  pontatlanok,  és  kérheti,  hogy  azok  helyett  mi kerüljön feltüntetésre �" megjegyezzük, hogy az érintett által megadott adatok pontosságáért az adatkezelőt nem terheli a felelősség.

 

      Törléshez való jog:

Az    érintett    emailben,    egyértelmű    beazonosíthatóság    biztosításával    (regisztrált    név megjelölése  és  email  cím,  illetve  arról  való  elküldés)  bármikor  kérheti  adatai  törlését.  Az adatkezelőnek tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot,  hogy  minden  hivatkozást,  illetve  náluk  tárolt  személyes  adatot  töröljenek.  Ennek célja  az,  hogy  �"  hacsak  annak  jogi  vagy  észszerű  akadálya  nincs  �"  az  érintett  adat

„törlődjön” a fellelhető adatbázisokból.

 

      Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Bizonyos  esetekben  a  személyes  adatok  kezelésével  érintett  személy  kérheti  személyes adatai kezelésének korlátozását �" például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben.

  

  • Adathordozhatósághoz való jog:

Az  érintett  kérheti,  hogy  a    vonatkozóan  kezelt  adatokat  tagolt,  széles  körben  használt, géppel  olvasható  formátumban  (pl.  .doc,  .pdf  stb.)  megkapja,  továbbá  jogosult  arra,  hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.


      Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból   kifolyólag bármikor tiltakozzon  személyes  adatainak  meghatározott  okból  történő  kezelése  ellen.  Ez  tipikusan akkor  szokott  megtörténni,  amikor  az  érintett  nem  adta  hozzájárulását  személyes  adatai adott kezeléséhez.

 

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatkezelő a megadott személyi adatok valódiságát nem ellenőrzi.

 

9.  Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az adatvédelemmel, adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen további kérdés, kérés merül fel kérjük, írjon  a harmoniahazdebrecen@gmail.com  e-mail címre.

A személyes adatok kezelésének jogsérelme esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat, jogorvoslati lehetőségért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2018. május 25